• Grootste assortiment
  • Gratis verzending vanaf €30
  • Voor 16.00 besteld, morgen in huis!

Beoordeeld met een 4.6/5

Algemene voorwaarden

Placeholder

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beauty Company

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Beauty Company aan u, de klant. Uw voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Beauty Company, betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

1.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

2.1 Alle aanbiedingen van Beauty Company zijn vrijblijvend en gelden voor 14 dagen, tenzij in de overeenkomst iets anders staat. 

2.2 Wanneer u een aanvraag of bestelling plaatst en deze schriftelijk wordt bevestigd door Beauty Company komt de overeenkomst tot stand.

2.3 Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Beauty Company deze kosten doorberekenen aan u.

2.4 U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Beauty Company gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

3.1 Beauty Company zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Beauty Company mag hiervoor gebruik maken van derden.

3.2 De afgesproken levertijd is geen fatale termijn. De termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij aangaan van de overeenkomst bij Beauty Company bekend waren.

3.3 Wanneer u nog niet alle (betalings-) verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst heeft voldaan, is Beauty Company gerechtigd de leveringsverplichting uit te stellen totdat u alle (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.

3.4 Geleverde zaken blijven eigendom van Beauty Company tot op het moment dat u alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 4. Wat kunt u van Beauty Company verwachten? 

4.1 Beauty Company zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. 

4.2 Beauty Company zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt.

4.3 Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst voldoen, zal Beauty Company op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren of voor een vervangend product zorgdragen.

4.4 Beauty Company zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Beauty Company behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

5.1 U moet alle gegevens, die Beauty Company nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Beauty Company overhandigen. U staat in voor de juistheid van deze gegevens.

5.2 U bent verplicht om geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk schriftelijk aan Beauty Company worden gemeld of in geval van een consumentenkoop op afstand binnen de bedenktermijn genoemd in artikel 7.1. Zonder deze melding worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt Beauty Company geacht de prestatie conform de overeenkomst te hebben geleverd. 

5.3 Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Beauty Company zodat Beauty Company in staat is de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten. De keuze om een product te herstellen of te vervangen ligt bij Beauty Company.

5.4 Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schade die hieruit voortkomen voor uw rekening en risico komen. Ook zullen de verzendkosten bij een klacht over het product voor uw rekening komen.

5.5 Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen door u te worden opgevolgd, voor afwijkend gebruik van het product en eventuele schade daardoor ontstaan kunt u Beauty Company niet aansprakelijk stellen. 

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten van Beauty Company? 

6.1 U betaalt door middel van een betaling per online betalingsopdracht. 

6.2 U heeft geen bevoegdheid om te verrekenen.

6.3 Betaalt u niet binnen de afgesproken termijn dan bent u direct, na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke rente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Beauty Company betalen. Deze kosten zullen worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als Beauty Company meer kosten moet maken, dan mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

6.4 Beauty Company is bevoegd de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag of de aard van de relatie met u hiertoe aanleiding geven.

6.5 Wanneer u met creditcard betaalt, worden de creditcardgegevens nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat door u wordt opgegeven als adres van creditcardhouder.

Artikel 7. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst? 

7.1 Als consument heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht, 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. Wanneer u dit wil doen dient u dit binnen de bedenktermijn te schriftelijk melden bij Beauty Company of door het modelformulier voor herroeping in te vullen die op de site is te vinden.

7.2 U dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u in de winkel zou mogen doen. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen dan dient u deze waardevermindering te vergoeden aan Beauty Company.

7.3 Wanneer u de overeenkomst ontbindt binnen de bedenktermijn van 14 dagen dient u het product/de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Beauty Company. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden.

7.4 Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door Beauty Company, zal Beauty Company uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.

7.5 De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:
• producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

• producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

• producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

• producten die snel kunnen bederven of verouderen;

• producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

• losse kranten en tijdschriften;

• audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

• hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;

• producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.

7.6 Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door Beauty Company gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor Beauty Company vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen. 

7.7  Beauty Company mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
- u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf. 

7.8 Beauty Company hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.

7.9 In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Beauty Company op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde zaken onmiddellijk terug te geven.

Artikel 8. Hoe gebruikt u de internetsite en Mijn Account?

8.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Beauty Company zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

8.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Beauty Company en/of haar licentiegevers. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

8.4 De informatie op de internetsite wordt door Beauty Company met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Beauty Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8.5 Beauty Company draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

8.6 Wanneer u een account bij Beauty Company aanvraagt, ontvangt u na akkoord een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alleen voor uw eigen gebruik.

8.7 Door aanvragen van een account garandeert u dat u bevoegd bent tot het doen van bestellingen.

Artikel 9. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

9.1 Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Beauty Company niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van Beauty Company is. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier. 

9.2 Wanneer er sprake is van overmacht mag Beauty Company de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u moet betalen. 

Artikel 10. Wie is waarvoor aansprakelijkheid? 

10.1 U dient wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging schriftelijk te melden aan Beauty Company. Alle gevolgen die uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen ontstaan(?) komen geheel voor uw rekening en risico.

10.2 Beauty Company verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Beauty Company kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden. 

10.3 Als Beauty Company aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Beauty Company. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Beauty Company slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten. 

10.4 Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Beauty Company.

Artikel 11. Klachten en geschillen

11.1 Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Beauty Company worden voorgelegd.

11.2 Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »