Algemene voorwaarden

 
 
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN, BETALINGSCONDITIES EN RETOUREN                                                         
International Beauty Partners B.V. hierna ook te noemen IBP, gevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven.

1. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van IBP aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van cursussen op het gebied van nagelstyling worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met IBP zijn overeengekomen.
4. Indien IBP schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van IBP voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.
5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.
6. IBP is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 
2. Aanbiedingen
1. Het doen van aanbiedingen door IBP is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
3. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzend- en rembourskosten. Bij bestellingen boven € 99,- exclusief BTW, gelden geen verzendkosten binnen Nederland.
Bestellingen onder € 99,- (excl. BTW) onder rembours: verzendkosten € 4,95 (excl. BTW) + rembourskosten € 4,50 (excl. BTW).
Bestellingen boven € 99,- (excl. BTW) onder rembours: geen verzendkosten - rembourskosten € 4,50 excl BTW)
Bestellingen onder € 99,- (excl. BTW) zonder rembours: verzendkosten € 4,95 (excl. BTW) - geen rembourskosten
Bestellingen onder € 99,- (excl. BTW) zonder rembours: geen verzendkosten - geen rembourskosten
Onder voorbehoud van drukfouten.
2. Prijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen in de showroom te Veldhoven. 
3. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.
4. IBP behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.
5. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is IBP gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.
 
4. Levering en transport
1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Levering der zaken geschiedt aan het adres van International Beauty Partners B.V.te Veldhoven aan de Run 4221. Op verzoek van wederpartij worden de producten haar toegezonden. Bij levering onder rembours van producten worden altijd de rembourskosten doorberekend;  verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht bij orders onder € 150,00. Distributeurs betalen te allen tijde verzendkosten per colli.  Verzending geschiedt voor eigen risico van de wederpartij.
3. Indien de capaciteit van IBP op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is IBP bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
4. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.
5. Reguliere bestellingen dienen 40 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
6. Bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden opgegeven op briefpapier met het briefhoofd van de wederpartij of via internet. Via de website van IBP (www.beautyfactorynails.com) kan de wederpartij hiervoor een code opvragen.
 
5. Garantie
1. IBP garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten.
2. Elektrische apparaten geleverd door IBP die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan IBP mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. IBP behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat IBP in voor retour- en reparatiekosten.
 
6. Reclame
1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij IBP melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.
2. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door IBP in behandeling genomen.
3. Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of twee IBP, naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van IBP aan IBP retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.
4. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met IBP ten opzichte van laatstgenoemde.
5. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.
6. Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.
 
7. Retourzendingen
1. Geleverde en geaccepteerde producten worden door IBP niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.
2. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.
 
8. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betaling. Daaronder worden betalingen per creditcard of pincode mede verstaan.
2. IBP is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft IBP het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan IBP de tengevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.
3. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, een rembourszending weigert of niet tijdig ophaalt, is IBP gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.
4. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door IBP gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling ter voldoening van een andere vordering strekt.
5. Indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt, is IBP gerechtigd opvolgende leveringen al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van IBP. 
6. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.
 
9. Kosten
1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke IBP maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien IBP niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.
3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van IBP is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
 
10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten blijven eigendom van IBP, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan IBP verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
2. Voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan IBP eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.
3. Indien en zolang IBP eigenaar van een product is, zal de wederpartij IBP onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de wederpartij IBP op IBP's eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van IBP. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
5. IBP is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
 
11. Autorisatie
1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die IBP op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van IBP.
 
12. Aansprakelijkheid
1. IBP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van IBP. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. IBP adviseert gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts in ieder geval van astma of zwangerschap.
2. IBP is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.
3. IBP is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van IBP te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
5. IBP kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van IBPzijn belast.
6. IBP is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen danwel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.
 
13. Overmacht en ontbinding
1. Onder overmacht aan de zijde van IBP wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan IBP van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van IBP, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van IBP die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
2. Mocht IBP als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
3. In geval van overmacht heeft IBP het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
4. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.
5. Indien door IBP is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. IBP geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. IBP kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
6. IBP is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.
7. IBP geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.
8. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van IBP afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.
 
14. Vrijwaring en verrekening
1. Indien IBP terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij IBP terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door IBP worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.
 
15. Ontbinding door IBP
1. Indien wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,  heeft IBP door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.
 
16.  Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBP. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van IBP te vermenigvuldigen.
2. De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken door elkaar heen gebruiken of combineren, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.
 
17. Vertrouwelijke informatie
1. Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
2. De distributeur zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan. 
 
18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat IBP zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als IBP zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om IBP schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door IBP zal worden gerespecteerd.
3. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van IBP afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen danwel te koop aan te bieden.        
 
19. Opleidingen
Voor de algemene voorwaarden m.b.t. opleidingen vind u hier
 
Winkelmand
Nieuwsbrief Tell a Friend